Bài tập trắc nghiệm: Hình học lớp 10 Chương 1

      Bài trước ta đã biết thế nào là 1 vectơ. Với nội dung hôm nay  goctailieu.net sẽ cho các bạn một số bài tập trắc nghiệm về vectơ nhé! Bài tập trắc nghiệm này sẽ gúp bác bạn tự luyên và củng cố kiến thức.
bai tap trac nghiem hinh hoc 10 chuong 2 trắc nghiệm hình học 10 chương 3 trắc nghiệm hình học 10 chương 2 có đáp án bai tap trac nghiem hinh hoc 10 chuong 1 violet đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 1 trắc nghiệm violet trắc nghiệm hình học 10 có đáp án đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 3 trắc nghiệm

Câu 1:Khẳng định nào dưới đây là không đúng?

A.Nếu hai vectơ khác vectơ không cùng hướng với nhau thì có giá song song hoặc trùng nhau
        B.Vectơ không cùng phương với mọi vectơ
        C. Hai vectơ có cùng phương với vectơ thứ ba thì chúng cùng hướng
        D.Hai vectơ khác vectơ không ngược hướng nhau thì cùng phương

Câu 2: Cho đoạn thẳng AB có trung điểm O. Hãy tìm khẳng định đúng.

Câu 3:  Cho ba vectơ {\vec a},{\vec b},{\vec c} đều khác {\vec 0}. Các khẳng định sau đúng hay sai?a) Nếu hai vectơ {\vec a},{\vec b} cùng phương với {\vec c} thì {\vec a} và {\vec b}cùng phương.
b) Nếu hai vectơ {\vec a},{\vec b} cùng ngược hướng với {\vec c} thì {\vec a} và {\vec b} cùng hướng. 
Câu 4: Cho tam giác ABC. Có thể xác định bao nhiêu vectơ (khác vectơ  không) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh A,B,C ?
 A. 2                     B. 3              C.4                    D.6

Câu 5: Cho hai điểm phân biệt A B . Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:
A.  IA = IB .                     B.  IA = IB .                   C.  IA = -IB .                 D. AI = BI .

Câu 6: Cho tam giác ABC có bao nhiêu vectơ khác 0 có điểm mút là các đỉnh của tam giác?
A. 3.                                B. 4.                              C. 5.                              D. 6.
Câu 7: Vectơ a được xác định khi biết:
A. Độ dài.                       B. Hướng.                     C. Hướng độ dài.     D. Phương và độ dài.
Câu 8: Cho tam giác đều ABC cạnh a. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
Câu 9: Trong các điều kiện sau, câu nào xác định được một véctơ duy nhất?
A. Hai điểm phân biệt.                                B. Hướng của một véctơ.
C. Độ dài một véctơ.                                   D. Hướng và độ dài. 

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây sai ? 
Câu 11:  Cho ba điểm A , B , C phân biệt thẳng hàng. Câu nào sau đây  đúng?

Câu 12:  Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 13: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó bằng? 
Câu 14: Tứ giác ABCD thỏa điều kiện: 
       A. Hình thang.                B. Hình bình hành.       C. Hình chữ nhật.         D. Hình thoi.
Câu 15

Để làm nhiều hơn bài tập trắc nghiệm nữa các bạn có thể tải thêm bài tập tại đâytại đây nữa có cả đáp án luôn nhé cho các bạn tham khảo sau khi hoàn thành bài tập
 bài tập trắc nghiệm hình học vecto
dowload bài tập trắc nghiệm hình học - vecto có đáp án